Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6374 (“Štogod Oca tražite u Moje Ime…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6374, 10 Listopad 1955

“ŠTOGOD OD OCA TRAŽITE U MOJE IME…”

(Ivan 15:16; 16:23, 24, 26)

I vi ćete doista primiti štogod zatražite u Moje ime… Vi Me morate zazivati u Isusu Kristu… Jedino će nekome tko priznaje Mene, Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, tko prepoznaje njegovog Boga i Oca u Njemu i time se moli ‘Ocu’, njegov zahtjev biti uslišen, jer On će biti vođen od strane Mojeg duha do Onoga iz Kojeg je jednom proizašao… Tkogod ne prizna Isusa, Sina Čovječjega, kao predstavnika Nebeskog Oca… tkogod ne vjeruje kako Sam Ja Sebe utjelovio u Isusu ljudskom biću (Ivan 1:1, 14; Izaija 7:14; 1 Ivanova 4:2, 3; 2 Ivanova 1:7), Mi isto tako neće uputiti molitvu u potpunom povjerenju… čak ako on i ne niječe ‘Boga’, već je namjesto toga njegovo vjerovanje u Boga i Stvoritelja jednostavno bilo stečeno i u njemu nije oživjelo… Jer živa je vjera rezultat ljubavi, ali ljubav također prepoznaje Isusa Krista kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta, Koji se stopio sa Njegovim Ocem od vječnosti… Tako on više neće razdvojiti Iskupitelja Isusa Krista od Vječnog Božanstva, on bi od strane njegovog duha bio prosvjetljen kako smo On i Ja jedno (Ivan 10:30)… I njegova će molitva uvijek biti uslišena, je on će jedino uvijek zatražiti nešto što mu mogu dati bez nanošenja štete njegovoj duši…

Vi ljudi ćete jedino biti sposobni razumjeti istinsko značenje Mojih Riječi ako Moj duh može djelovati u vama (2 Korinćanima 3:6)… Moj duh, međutim, može jedino djelovati u vama ako mu vi to dopustite, ako mu vi, kroz život ljubavi, pružite mogućnost da sebe izrazi u vama (Ivan 14:21, 23)… Ali onda ćete vi prihvatiti Moju Riječ kao da vam je bila direktno izgovorena, jer onda ću Ja adresirati Moju djecu i Moja će im Riječ također istodobno dati razumijevanje za nju… I onda ćete biti u stanju sebe smatrati blaženima, jer vaša će duša primiti svjetlo… ona će početi razumjeti, ona će sazrijeti, jer onda ćete vi također napraviti sve što tražim od vas. Vi ćete udovoljiti Mojoj volji i sebe sve više oblikovati u ljubav, i vaša će duša sebe usavršiti još dok živi na Zemlji…

Zazivajte Me u Isusu Kristu i prije svega se molite da ovo savršenstvo postignete na Zemlji (Matej 5:48)… I doista, vi Mi ovu molitvu nećete upućivati uzalud… Jer slušanje duhovnog zahtjeva je Meni najugodnije, duhovni će zahtjev biti ispunjen, budući Otac Njegovom djetetu ništa neće zanijekati (Matej 7:7-11) i zato što ljudsko biće već demonstrira njegovo sinovstvo time što Mi apelira za pomoć da postane savršen… I uvijek molite da budete i ostanete svjesni Mojeg prisustva… Onda ćete neprestano hodati vašom zemaljskom stazom u društvu sa vašim vječnim Ocem, onda vi nikad ne možete pogrešno ići, onda ćete mentalno sve više i više boraviti u duhovnim sferama i vaš će napredak biti osiguran. Vi bi mogli postići tako puno ako se prisjetite Moje Riječi i ponašate se u skladu sa Mojim Riječima… ako ‘od Oca tražite u Moje ime…’ (Ivan 15:16; 16:23, 24, 26)

Zemaljski i duhovno vi ne možete postaviti neprikladan zahtjev, Ja ću vam uvijek uslišiti vaše želje, jer Ja Sam vam dao ovo obećanje i Ja držim Moju Riječ. Zazivajte Božanskog Iskupitelja sa Kojim je Otac Sebe ujedinio…  Zazivajte Boga u Isusu Kristu (Ivan 14:6-11)… Onda ćete vi, također, pripadati iskupljenima, onda ste vi prodrli u tajnu Božje ljudske manifestacije (Kološanima 1:19; 2:9; 1 Timoteju 3:16)… Jer neiskupljenim ljudima potpuno nedostaje vjerovanje kako Sam Ja Sebe utjelovio u ljudskom biću Isusu… Ali vi demonstrirate ovo vjerovanje kada ‘od tražite Oca u Moje ime…’

AMEN

Spread the Truth