Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6344 (Nedostatak svjesnosti u tvorevina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6344, 1 Rujan 1955

NEDOSTATAK SVJESNOSTI U TVOREVINA…

Ništa što možete vidjeti oko vas nije bez duha. Sve vama vidljivo udomaćuje duhovnu supstancu koja je jednom potekla iz Mene kao duhovno biće ali koja je, razložena na bezbrojne sićušne čestice, izgubila svoju samo-svjesnost… i nastaviti će prolaziti kroz vidljivo stvaranje bez ove samo-svjesnosti sve dok sve čestice nisu opet pronašle jedna drugu i ujedinile se i sada sačinjavaju još jednom ovog stvorenog prvobitnog duha kojem je, utjelovljenom kao ljudsko biće… opet dana samo-svjesnost… Posljedično tome, ljudsko biće je prvobitni duh sakriven unutar materijalne čahure, dok su sva druga djela stvaranja, od tvrde materije sve do životinje, također oživljena od strane sićušnih čestica koje pripadaju jednom prvobitnom duhu koji je, međutim, sebe nesposoban prepoznati kao biće budući je izgubio svoju realizaciju zbog njegovog prošlog otpadništva od Mene… Ali Stvaranje ne bi moglo postojati da nije oživljeno uz pomoć supstance… drugim riječima: U samom početku Sam stvorio bića koja Sam eksternalizirao na Moju sliku. Materijalno stvaranje se, međutim, sastoji od ovih, Mojih stvorenih bića, i jedino je nastalo u svrhu omogućavanja ograničenoj duhovnoj supstanci unutar njega da se vrati Meni, od Kojeg se ona bila dobrovoljno razdvojila. Svaka Moja tvorevina je isijana snaga… Ona nije beživotna budući ništa mrtvo ne može poteći iz Mene…

Sve što svjedoči o životu je nešto supstancijalno, samo što učinak njegove snage može sebe izraziti različito… ali će se uvijek dokazati kao snaga, ono će vršiti funkciju koja može itekako mostati skrivena od ljudskih očiju ako je minorna ipak ne može biti zanijekana budući ništa ne ostaje kako jest nego će se uvijek mijenjati. Što se više očigledno može promatrati jedna aktivnost to više života prikazuje djelo stvaranja, i jedino njegov nedostatak samo-svjesnosti je uzrok sumnje kako se unutar svega što vas okružuje nalazi duhovna supstanca… Ali ono će jedino opet postati neovisni entitet kada je povratilo svoju samo-svjesnost, premda životo-dajna supstanca – unutar ljudskog bića baš kao i unutar svakog djela stvaranja – jeste ista: snaga koja je jednom iz Mene potekla kao biće. To što odaje život već sklanja ovu snagu u većoj mjeri nego prividno mrtva materija… a ipak potonja ne bi mogla postojati da nije sama duhovna supstanca pošto je, u krajnjoj analizi, sve snaga koja izvire iz Mene koja, poput Mene, također mora biti duhovna supstanca… Postoji, međutim, razlika u savršenstvu bića koja su jednom potekla iz Mene… I ova razlika određuje njihovu specifičnu aktivnost… koja se može sastojati od stvaranja i napučivanja svjetova ali također i od minimalne službe koju nesavršena bića pružaju jednako nesavršenim bićima… službe koja će se unatoč  tome neprestano povećavati i postojano voditi do aktivnosti koja se također može promatrati od vas ljudi…. koja demonstrira život… Jer sve će opet ostvariti taj nivo savršenstva u kojem je bilo izvorno stvoreno tako da bi moglo koristiti snagu, koja mu neprestano dotječe iz Mene, kao samo-svjesno pojedinačno biće u skladu sa Mojom voljom.

AMEN

Spread the Truth