sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Molitvi: O Molitvi općenito Molitva srca (M. Guyon)  
  Molitva duha... u Istini (Unutarnja Molitva) Prvi stupanj molitve (M. Guyon)  
  Molitva (ili prakticiranje) Božjeg Prisustva Isusa Krista mogu duboko doživjeti
čak i neuki (M. Guyon)
 
  Molitva Gospodnja  
  Molitva u patnji (pod Križom) 'Moljenjem' je naznačen razgovor sa Bogom i Otkrovenje (E. Swedenborg)  
  Molitva za oboljele  
  Molitva za umrle duše 'Ulazak u sobu' (E.Swedenborg)  
  Molitva zauzimanja za nevjernike Molitva u tišini...
Priznavanje pred svijetom (B. Dudde)
 
  Iz Novog Testamenta  
  Djetetova molitva Ocu Visoka vrijednost ispravne molitve (B.Dudde)  
  Kompilacije Moliti sa poniznošću (B.Dudde)  
    Blagoslov Molitve (Ida Kling)  
    Ako prije molitve imate nešto
protiv nekoga... (M. Valtorta)
 
    Istinska Molitva (J. Lorber)  
    Iskrenost molitve snaži vjeru (B.Dudde)  
    Uslišenje molitvi... Vjera... (B.Dudde)  
    Bog je Duh, i oni koji Ga obožavaju, moraju
Ga obožavati u duhu i u istini (J. Lorber)
 
    Bog... Otac... (B.Dudde)  
    Ispravna molitva je most do Boga... Isus Krist... Most do Mene je molitva (B.Dudde)  
    Ispravna vrsta molitve... Odnos djeteta sa Ocem (B.Dudde)  
    Razgovor sa Ocem... Njegove riječi odgore (B.Dudde).  
    Ne-sumnjiva vjera u Boga (B.Dudde)  
    Molite sa povjerenjem u Gospoda (B.Dudde)  
    Ispunjenje molitve... Uvjeti (B.Dudde)  
    Ispunjenje molitve u čvrstom vjerovanju... 'Oče, budi Tvoja volja...' (B.Dudde)  
    Ispravna molitva... Ispunjenje... 'Oče, budi Tvoja volja' (B.Dudde)  
    Kakva vrsta molitve će biti uslišena? (B.Dudde)  
    Povjerenje u Boga... Obećanje: 'Molite i primit ćete...' (B.Dudde)  
    'Molite i bit će vam dano...' 'Dođite k Meni svi...' (B.Dudde)  
    Ispravna molitva i njezino ostvarenje (B.Dudde)  
    Odgovor na molitve... Ispravan odnos djeteta sa njegovim Ocem (B.Dudde)  
    Ispravna molitva... 'Oče, budi volja Tvoja...' (B.Dudde)  
    Molitva u duhu i istini...
Religijska ceremonija (B. Dudde)
 
    Što je ispravna molitva?... (B.Dudde)  
Snaga molitve... (B.Dudde)
Iskrena molitva i crkvena služba (B.Dudde)
Uđite u vašu sobicu...' (B.Dudde)
Jednostavan oblik molitve (B.Dudde)
    Molitva za milost i snagu (B.Dudde)  
    Molitva za snagu i milost... Ponos... Poniznost... (B.Dudde)  
    Životna energija - Duhovna energija (B.Dudde)  
    Sredstva milosti... Molitva (B.Dudde)  
    Molitva za snagu... Nadvladavanje samoljublja... (B.Dudde)  
    Zašto je molitva nužna? (B.Dudde)  
    Prepoznavanje Istine ne ide bez molitve... 'Pitajte i biti će vam dano...' (B.Dudde)  
    Demoni tumaraju svemirom... Molitva (B.Dudde)  
    Petar predlaže zahvaljivanje
i zamolbu (J. Lorber)
 
    Gospodu je mila samo jedna vrsta molitve,
i to molitva u Duhu i Istini! (J. Lorber)
 
    Glavna molitva... od čega se treba sastojati?
(J. Lorber)
 
    Tebi jedino(me) sva moja ljubav, sva čast
i sva slava u vijeke vijekova! (J. Lorber)
 
    Isus Krist govori o molitvama savršene
ljubavi (M. Valtorta)
 
    O Gospodnjoj Molitvi (E. Swedenborg)  
    Moliti se, to je u stvari razgovarati
sa Mnom... (Sadhu Sundar Singh)
 
    Oni koji opće sa Mnom...
(Sadhu Sundar Singh)
 
O Zauzimanju (za druge ljude u molitvi)
(Sadhu Sundar Singh)
    Ljubavno zauzimanje za ovosvjetske ljude (B.Dudde)  
    Svetac (Sadhu Sundar Singh)  
    Ako zanemarimo molitvu... (Sundar Singh)  
    Sama molitva, bez dobrih djela, je isto tako
loša kao i dobra djela bez molitve...
(Sundar Singh)
 
    Sila molitve... svjetla u mraku...
(Sundar Singh)
 
    'Bdijte i molite da ne upadnete u kušnju' (B.Dudde)  
    Svakodnevno zazivajte Isusovo ime (B.Dudde)  
    Sotona ne može nauditi Kršćaninu... (Sundar Singh)  
    Mir vam svoj ostavljam... ali ne kao što svijet daje...' (Sadhu Sundar Singh)  
    Jedino molitva štiti od djelovanja protivnika
(B. Dudde)
 
    O molitvi srca... praktično (Lorens N.)  
    Molitva (Sadhu Sundar Singh)  
    Molitva (B. Dudde)  
    Božji blagoslov zadobijen, sve je postignuto (B.Dudde)  
    Ponizna molitva uvjet za primanje znanja (B.Dudde)  
    Božja Milost (B.Dudde)  
    Zazivanje imena Isus (Zapis Mahlberg) (B.Dudde)  
    Molitva u ime Isusa Krista... Snažna vjera... Sumnje (B.Dudde)  
    Molitva u ime Isusovo... Viđenje u snu... Ljubav i mudrost (B.Dudde)  
    Preporučiti se Milosti Gospodnjoj (B.Dudde)  
    Slobodna volja... (Nakon razgovora 'o postu i molitvi') (B.Dudde)  
    Slobodna volja... (Nakon pitanja 'o postu i molitvi') (B.Dudde)  
    Božji blagoslov... Molitva i uspjeh posla... (B.Dudde)  
    Božji blagoslov... Dobra i loša potpora... (B.Dudde)  
    Molitva za milost, snagu i blagoslov Božji... (B.Dudde)  
    Moliti blagoslov za sve što se poduzima... (B.Dudde)  
    Moliti milost za duhovne i zemaljske stvari ... (B.Dudde)  
    Molitva za Božanski blagoslov ... (B.Dudde)  
    Molitva za Božji blagoslov... Snaga i učinak ... (B.Dudde)  
    Moć molitve... Klonite se svjetovnih užitaka... Tijelo i duša... (B.Dudde)  
    Blagoslov molitve ... (B.Dudde)  
    Blagoslov molitve... Snaga iz Boga... (B.Dudde)  
    Djelovanje u Ljubavi i molitva su sredstva milosti... (B.Dudde)  
    Duhovna dostava snage putem molitve i Ljubav-nih djela... (B.Dudde)  
    Slobodna volja je neizostavna za izbavljenje... (Samoizbavljenje)... (B.Dudde)  
    Za uspon je potrebna snaga... Ljubav i molitva... (B.Dudde)  
    Sredstva milosti... Molitva i aktivnost Ljubavi... (B.Dudde)  
    Traženje duhovne snage ili umnožena Ljubav-na aktivnost... (B.Dudde)  
    Umnažanje snage putem djelovanja u Ljubavi i putem molitve... (B.Dudde)  
    Duhovna molba: Molitva za milost i snagu... (B.Dudde)  
    Duhovne poduke zahtijevaju molitvu za Božju milost... (B.Dudde)  
    Molitva za milost i snagu, za prosvjetljenje duha... (B.Dudde)  
    Potraživanje milosti... (B.Dudde)  
    Preobrazba bića... Potraživanje snage - Volja... (B.Dudde)  
    Potraživanje snage... Milost - Molitva ... (B.Dudde)  
    Potraživanje snage osigurava Božju pomoć prema gore ... (B.Dudde)  
    Nužnost molitve i snaga... Molitva dokaz vjere... (B.Dudde)  
    Nedostatak snage... Molitva... Uzdah... (B.Dudde)  
    Molitva za snagu i milost... (B.Dudde)  
    Moć molitve... Snaga Ljubavi... (B.Dudde)  
    Molitva... (B.Dudde)  
    Molitva... Sila Duha... (B.Dudde)  
    Molba za snagu i milost uvijek biva ispunjena... (B.Dudde)  
    Traženje milosti u slobodnoj volji... (B.Dudde)  
    Svjesno traženje milosti putem molitve... (B.Dudde)  
    Uklanjanje nemoćnosti... Molitva - Zamolba ... (B.Dudde)  
    Molitva - Sjedinjenje s Bogom... Važan proces... (B.Dudde)  
    Snaga molitve... (B.Dudde)  
    Udaljenost od Boga - Odsustvo snage... Molitva za pomoć.... (B.Dudde)  
    Životna snaga... Slobodna volja... Duhovno traženje snage... (B.Dudde)  
    Molitva probuđenih - Ispunjenje... (B.Dudde)  
    Molitva u vjeri utječe na Božju volju... (B.Dudde)  
    Blagoslov duboke vjere... Ispunjenje molitve... Znanje... (B.Dudde)  
    Prava molitva... Uslišenje... (B.Dudde)  
    Molitvom se premošćuje jaz koji razdvaja od Boga... (B.Dudde)  
    Volja za vjerom... Ispravna molitva... Djelovanje u Ljubavi... (B.Dudde)  
    Zemaljsko određenje... Duhovni doživljaj... Molitva i voljnost... (B.Dudde)  
    Snaga molitve ... (B.Dudde)  
    Molitva: 'Poradi Isusa Krista', 'U Njegovo Ime'... (B.Dudde)  
    Molitva most do Boga... Misaoni most prema duhovnom kraljevstvu... (B.Dudde)  
    Povezivanje s Bogom... Misli... Molitva... Ljubav-no djelovanje... (B.Dudde)  
    Put u vječnu domovinu s Bogom... Molitva... (B.Dudde)  
    Znaci i potvrde... Molitva... Neobične pojave... (B.Dudde)  
    Spoznaja Istine jedino moguća kroz Ljubav prema Bogu... Oštroumnost... (B.Dudde)  
    Božanska milost... (B.Dudde)  
    Djelotvornost milosti... (B.Dudde)  
    'Vjerujte i molite...' (B.Dudde)